Coach Votes Rating
1 Tim Cluess 3 5.00
2 Nick Cavataro 1 5.00
3 Nick Cavataro 1 5.00
4 Ricardo Santos 1 5.00
5 Ricardo Santos 1 5.00
6 Melissa Inouye 1 5.00
7 Sarah Brady 1 5.00
8 Thomas Scifres 1 5.00
9 Michelle Mason 1 5.00
10 Ricardo Santos 1 5.00
11 Nick Cavataro 1 5.00
12 Nick Cavataro 1 5.00
13 James Hamilton 1 5.00
14 Sean Burke 1 5.00
15 Ricardo Santos 1 5.00
16 Ellen Robertson 1 5.00
17 Pat Carey 1 5.00
18 Brian Kelly 1 5.00
19 Thomas Scifres 1 5.00
20 Brian Kelly 1 5.00